POLYURETHANE

POLYURETHANE

폴리우레탄 강판은 유연성과 접착력이 탁월하며 가죽 질감의 엠보싱 패턴과 매트, 주름 등 다양한 질감을 표현할 수 있는 강판입니다.

폴리우레탄강판은 생산과정에서 오염물질이 발생하지 않아 환경친화적이며, Plastisol보다 생산성이 10% 더 높고, 유지보수 비용이 낮아 경제적입니다.

보증기간은 25년입니다.
STRUCTURE

 • 폴리우레탄 코팅

 • 일반 코팅
PALLET

 • RAL 1000

 • RAL 1001

 • RAL 1002

 • RAL 1003

 • RAL 1004

 • RAL 1005

 • RAL 1006

 • RAL 1007

 • RAL 10011

 • RAL 1012

 • RAL 1013

 • RAL 1014

 • RAL 1015

 • RAL 1016

 • RAL 1017

 • RAL 1018

 • RAL 1019

 • RAL 1020

 • RAL 1021

 • RAL 1023

 • RAL 1024

 • RAL 1027

 • RAL 1028

 • RAL 1032

 • RAL 1033

 • RAL 1034

 • RAL 2000

 • RAL 2001

 • RAL 2002

 • RAL 2003

 • RAL 2004

 • RAL 2008

 • RAL 2009

 • RAL 2010

 • RAL 2011

 • RAL 2012

 • RAL 3000

 • RAL 3001

 • RAL 3002

 • RAL 3003

 • RAL 3004

 • RAL 3005

 • RAL 3007

 • RAL 3009

 • RAL 3011

 • RAL 3012

 • RAL 3013

 • RAL 3014

 • RAL 3015

 • RAL 3016

 • RAL 3017

 • RAL 3018

 • RAL 3020

 • RAL 3022

 • RAL 3027

 • RAL 3031

 • RAL 4001

 • RAL 4002

 • RAL 4003

 • RAL 4004

 • RAL 4005

 • RAL 4006

 • RAL 4007

 • RAL 4008

 • RAL 4009

 • RAL 5000

 • RAL 5001

 • RAL 5002

 • RAL 5003

 • RAL 5004

 • RAL 5005

 • RAL 5007

 • RAL 5008

 • RAL 5009

 • RAL 5010

 • RAL 5011

 • RAL 5012

 • RAL 5013

 • RAL 5014

 • RAL 5015

 • RAL 5017

 • RAL 5018

 • RAL 5019

 • RAL 5020

 • RAL 5021

 • RAL 5022

 • RAL 5024

 • RAL 6000

 • RAL 6001

 • RAL 6002

 • RAL 6003

 • RAL 6004

 • RAL 6005

 • RAL 6006

 • RAL 6007

 • RAL 6008

 • RAL 6009

 • RAL 6010

 • RAL 6011

 • RAL 6012

 • RAL 6013

 • RAL 6014

 • RAL 6015

 • RAL 6016

 • RAL 6017

 • RAL 6018

 • RAL 6019

 • RAL 6020

 • RAL 6021

 • RAL 6022

 • RAL 6024

 • RAL 6025

 • RAL 6026

 • RAL 6027

 • RAL 6028

 • RAL 6029

 • RAL 6032

 • RAL 7000

 • RAL 7001

 • RAL 7002

 • RAL 7003

 • RAL 7004

 • RAL 7005

 • RAL 7006

 • RAL 7008

 • RAL 7009

 • RAL 7010

 • RAL 7011

 • RAL 7012

 • RAL 7013

 • RAL 7015

 • RAL 7016

 • RAL 7021

 • RAL 7022

 • RAL 7023

 • RAL 7024

 • RAL 7026

 • RAL 7030

 • RAL 7031

 • RAL 7032

 • RAL 7033

 • RAL 7034

 • RAL 7035

 • RAL 7036

 • RAL 7037

 • RAL 7038

 • RAL 7039

 • RAL 7040

 • RAL 7042

 • RAL 7043

 • RAL 7044

 • RAL 7045

 • RAL 7046

 • RAL 7047

 • RAL 8000

 • RAL 8001

 • RAL 8002

 • RAL 8003

 • RAL 8004

 • RAL 8007

 • RAL 8008

 • RAL 8011

 • RAL 8012

 • RAL 8014

 • RAL 8015

 • RAL 8016

 • RAL 8017

 • RAL 8019

 • RAL 8022

 • RAL 8023

 • RAL 8024

 • RAL 8025

 • RAL 8028

 • RAL 9001

 • RAL 9002

 • RAL 9003

 • RAL 9004

 • RAL 9005
 • Aluminium


  RAL 9006
 • Aluminium


  RAL 9007

 • RAL 9010

 • RAL 9011

 • RAL 9016

 • RAL 9017

 • RAL 9018